Spodnie krótkie moro

    Na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), niniejszym upoważniam do przetwarzania danych osobowych. Więcej

    INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że: 1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma PPK GROUP Piotr Klima z siedzibą przy ul. Obornicka 217 51-114 Wrocław (NIP 795-218-71-33) Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem firmy, drogą mailową na adres biuro@ppkgroup.pl lub telefonicznie tel. 668-223-468 2) Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie odbywać się w celu: • podjęcia działań dot. umowy, świadczenia wynikających z niej usług • obsługi ewentualnych reklamacji • do celów podatkowych i rachunkowych, • kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług. • wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych. • gdy jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej i nie wpływa w znacznym stopniu na Państwa interesy ani prawa i wolności. 3) Uzasadnionym prawnie interesem na który może powołać się Administrator jest: • prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych lub windykacyjnych należności, • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych lub poprawnego rozliczenia się z klientem. 4) Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu: a) wykonania i zawarcia umowy, które mogą wymagać uzyskania od Państwa następujących danych osobowych: • imię i nazwisko, • nazwa firmy, • adres prowadzenia działalności gospodarczej • adresy korespondencyjne, • nip, krs • pesel, • dane kontaktowe, • stanowisko zajmowane w firmie / organizacji, • numer rachunku bankowego. Powyższe dane nie są obowiązkowe, ale są niezbędne dla zawarcia zrealizowania zamówienia (umowy). W razie ich braku powyższych danych możliwe, że nie będzie można zrealizować z Państwem zamówienia (zawrzeć z Państwem umowy) lub realizacja zamówienia (zwana umową) może być niemożliwa do wykonania. Administrator również może żądać podania danych osobowych wymaganych przepisami prawa, potrzebnych ze względów podatkowych lub rachunkowych. b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze c) Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami, co prawnie przysługuje Administratorowi. 5) Okres przechowywania danych osobowych: a) Dane osobowe Pana/Pani przechowywane są przez cały czas obowiązywania współpracy (umowy), a także po jej zakończeniu w celu: • wykonania obowiązków wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych. • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przysługujących Administratorowi. • archiwizacji danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przez okres wskazany w odpowiednich przepisach, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce np. wystawienie faktury. 6) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych posiadają Państwo, w każdym momencie, gdy zajdzie potrzeba: • ich sprostowania, • ich usunięcia • gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora • w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych Osobowych (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania) • ograniczenia ich przetwarzania. (na podstawie zgody przed jej cofnięciem) • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (dotyczących określonego celu, (np. marketingu). 7) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora dane osobowe narusza przepisy RODO. 8) Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe udostępniane są partnerom biznesowym, świadczącym dla Administratora różne usługi w tym: finansowe, prawne lub księgowe, archiwizacyjne, dostawcom systemów informatycznych, aplikacji, firmom transportowe, firmom kurierskim, organom publicznym tylko na ich uprawnione żądanie. 9) Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jak również Pana/Pani dane osobowe nie są profilowane ani w żaden sposób zautomatyzowane. Składając zamówienie osobiście, telefonicznie, poprzez adres e-mail lub za pośrednictwem sklepu internetowego u Administratora (PPK GROUP Piotr Klima), dobrowolnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

    close