Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU

PPK GROUP Piotr Klima

 

 I            WSTĘP 

 1. Piotr Klima prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PPK GROUP Piotr Klima, NIP: 795-218-71-33 , REGON:363862683, ul. Obornicka 217, 51-114 Wrocław (dalej: PPK GROUP Piotr Klima) , umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod adresem internetowym: www.ppkgroup.pl („SKLEP”). Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest  PPK GROUP Piotr Klima
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady korzystania ze Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („TOWARY” lub „TOWAR”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
 3. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.
 4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 5. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
 6. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli Towarów.

II         ZASADY KORZYSTANIA – UMOWY SPRZEDAŻY

 1. PPK GROUP Piotr Klima  umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a  PPK GROUP Piotr Klima.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. PPK GROUP Piotr Klima zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji  PPK GROUP Piotr Klima  podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.
 5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów,
 6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
  • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  • Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  • Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
  • Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
  • Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu do użytku własnego.

III       ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY: 

 1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
  • na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,
  • telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Sklepu pod nr telefonu:  668-233-468  lub  884-044-650
  • pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: biuro@ppkgroup.pl
 2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16:00. Zamówienia złożone po godzinie 16 w dni powszednie oraz w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu.
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości,  kolorystyki, rozmiarów, a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji. .
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną PPK GROUP Piotr Klima  co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.
 8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość z załączonym potwierdzeniem zamówienia zawierającym informacje o ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia wraz z uwzględnionymi kosztami dostawy.
 9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz PPK GROUP Piotr Klima   umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
 11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

IV        DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to  PPK GROUP Piotr Klima  dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki, a w żadnym razie nie przekroczy 20 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej.
 3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zależności od wyboru klienta  PPK GROUP Piotr Klima. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Sklep umożliwia także odbiór Towarów w sklepach stacjonarnych wskazanych w pkt 6 i następnych.
 4. Koszty przesyłki zakupionych Towarów w wysokości ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), oraz druk wymiany/zwrotu towaru.
 5. Klient uprawniony jest do odbioru zamówionych towarów także w punkcie stacjonarnym   PPK GROUP Piotr Klima   ul.Pełczyńska 4 / 309 51-180 Wrocław
 6. Klienci NIE SĄ uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 V     CENY I PŁATNOŚCI

 1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt II ust. 9. W/w cena nie ulegnie zmianie.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy:
  • przelewem bankowym, na rachunek bankowy PPK GROUP Piotr Klima wskazany na stronie  http://ppkgroup.pl/asortyment/o-firmie/
 4. PPK GROUP Piotr Klima  zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VI      REKLAMACJE TOWARÓW

 1.  Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. PPK GROUP Piotr Klima odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. PPK GROUP Piotr Klima podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
 4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres magazynu: PPK GROUP Piotr Klima ul Obornicka 217, 51-114 Wrocław, z dopiskiem: „Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
 5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
  •  złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie    i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
  • żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody lub odpowiednio – wybrał opcję dot. reklamacji na ekranie Paczkomatu, z którego odbiera przesyłkę.
 8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
  • Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń: 
możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Krakowie (np. http://www.krakow.wiih.gov.pl/); 
 wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów.
  • Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
  • Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „ROZPORZĄDZENIEM W SPRAWIE ODR”.
  • Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę.  Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.
 • Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: biuro@ppkgroup.pl

 VII      ZWROTY– ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1.  Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: biuro@ppkgroup.pl
  • Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza, do którego dostęp można uzyskać z wiadomości e-mail, przesłanej bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać skanem formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: biuro@ppkgroup.pl
 3. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: biuro@ppkgroup.pl  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy / przesyłki
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Koszt odesłania towaru do Sklepu w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.
 8. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Klient może również dokonać zwrotu towarów po wykonaniu prawa odstąpienia poprzez dostarczenie towarów do wybranego sklepu   PPK GROUP Piotr Klima. Klient uprawniony jest do zwrotu towarów w punktach (sklepach) stacjonarnych wskazanych na liście tych sklepów udostępnionej przez Sklep w linku na stronie.

 VIII    INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
 2.  Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
 3. Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
 4. Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
 5. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 powyżej.
 6. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
  • Dostęp do sieci Internet,
  • Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Opera, FireFox lub podobne),
  • Posiadanie konta poczty elektronicznej.
 7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Biura Obsługi Klienta Sklepu  biuro@ppkgroup.pl  lub telefonicznie na nr telefonu 884-044-650 lub 668-233-468. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.
 8. PPK GROUP Piotr Klima   informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 IX       ZAPISY KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez  PPK GROUP Piotr Klima   wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
 3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 6. PPK GROUP Piotr Klima   zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.
 7. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.
Dokument odstąpienia od umowy